Pokuta za poškodené čelné sklo

Môžeme za poškodené čelné sklo dostať pokutu?

Za poškodené čelné sklo môžeme dostať pokutu vo výške 60,- Eur.

60 euro

Kedy?

Ak je čelné sklo prasknuté, alebo poškodené v stieranej ploche (A,B,C) podľa obrázka a hociktorý rozmer poškodenia presahuje 2cm.

 

 zony čelného skla                                       

Zdroj:

O podmienkach prevádzkovania vozidiel na cestách sa píše vo vyhláške ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii č. 464 z roku 2009.

 http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=59771

 V § 17 tejto vyhlášky je okrem iného uvedené:

      Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, ak je čelné sklo prasknuté alebo poškodené v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20mm. Z uvedeného vyplýva, že problém nastáva  pri poškodení čelného skla aj na strane spolujazdca, teda všade, kde dosiahnu stierače.

Technicky nespôsobilé vozidlá nemožno používať v cestnej premávke.   

       Podľa aktuálneho sadzobníka pokút,  (§4, ods.1, písm a), môže byť za použitie vozidla, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke, uložená pokuta vo výške 60,-€.